Bokhorstverzekeringen

Omdat je niet standaard bent, maar bijzonder. We helpen je graag op een manier waarop we zelf ook graag worden behandeld, als bedrijf of als particulier.

Logo tweede kans

Vanuit de overtuiging dat het anders kan en moet. Dat iemand hulp nodig heeft ipv straf als het een keer mis is gegaan. Zoeken wij naar de mogelijkheden die er nog wel zijn.

Logo Korte Termijn

Verzekeren voor 1 dag of voor 2 weken. Voor export of import, kortom voor bijzondere zaken waarvoor een verzekering op maat nodig is voor een korte perioden.

Uitvaartverzekeringen gericht op het begraven in het land van herkomst volgens de rituelen die behoren tot je persoonlijke overtuiging.

14 dagen tijdelijke autoverzekering

tijdelijke autoverzekering in Nederland

Tijdelijk een autoverzekering nodig?

Voor motorvoertuigen met een Nederlands of buitenlands kenteken ( dat geldig is buiten het land van herkomst ) kunnen we een WA dekking aanbieden voor een perioden van 14 dagen. Deze dekking is uitsluitend van kracht binnen Nederland. Er zal geen groene kaart worden afgegeven, alleen een bewijs van dekking.

Deze tijdelijke autoverzekering is dus de oplossing om een perioden van 14 dagen verzekerd te zijn. Na 14 dagen stopt de dekking, zonder verder verplichtingen.

Vraag aan: 14 dagen Nederland dekking

Heb je hulp nodig of vragen?

Raadpleeg de veelgestelde vragen op onze website, mogelijk hebben we je vraag al eerder beantwoord. Als je nog steeds hulp nodig hebt, aarzel dan niet om contact met mij of een van mijn collega’s op te nemen:

jeffrey@bokhorstverzekeringen.nl / 020-4360436

Doe online de aanvraag voor een tijdelijke verzekering bij de specialist in korte termijn verzekeringen en de voordeligste voor 1 dag dekkingen

Vul je gegevens in en we gaan beginnen.

Kies de gewenste dekking en met een paar klikken weet je exact wat de premie is. De aanvraag kan vervolgens gelijk worden gedaan.

Alle vragen over de 14 dagen dekking in Nederland

Hoe zit het precies met deze dekking

Meer uitleg over de dekking:

 • Dekking is altijd alleen een WAM dekking / Wettelijke aansprakelijkheid Motorvoertuigen
 • Dekking is alleen geldig binnen Nederland
 • U krijgt van ons een polisblad via de mail.

In principe is alleen een WA-dekking mogelijk, maar sinds kort is er ook een maatwerk mogelijkheid voor motorrijtuigen, waarvoor een korte termijnverzekering wordt afgesloten, het Cascorisico te verzekeren. Diefstal is altijd uitgesloten en het eigen risico is minimaal € 1.000,- De premie voor het casco deel gaat altijd over de waarde incl. BTW en BPM. Neem contact met ons op voor het doornemen van de mogelijkheden. Bel 020-436 0 436.

 

More explanation about the coverage:

 • Coverage is always only a WAM coverage / statutory liability for motor vehicles.
 • Coverage is only valid within the Netherlands.
 • You will receive a policy document from us via email.

In principle, only a liability coverage is possible, but recently there is also a tailor-made option for motor vehicles, for which a short-term insurance is taken out to insure the Comprehensive risk. Theft is always excluded and the deductible is at least € 1,000. The premium for the comprehensive part always applies to the value including VAT and BPM. Contact us to discuss the possibilities. Call 020-436 0 436.

 

Explication supplémentaire sur la couverture d’assurance :

 • La couverture est toujours limitée à une couverture d’assurance responsabilité civile (WAM) pour les véhicules à moteur.
 • La couverture n’est valable qu’aux Pays-Bas.
 • Vous recevrez de notre part un bulletin de police par e-mail.

En principe, seule une couverture responsabilité civile est possible, mais récemment, une possibilité de personnalisation pour les véhicules à moteur a été introduite, pour laquelle une assurance à court terme est souscrite pour couvrir les risques de dommages matériels (cascoschade). Le vol est toujours exclu et la franchise est minimale à € 1 000. La prime pour la partie casco est toujours basée sur la valeur TTC et TVA. Contactez-nous pour discuter des possibilités. Appelez le 020-436 0 436.

 

Explicación adicional sobre la cobertura:

 • La cobertura es siempre solo una cobertura WAM / Responsabilidad Civil de Vehículos Motorizados.
 • La cobertura solo es válida dentro de los Países Bajos.
 • Recibirá una póliza por correo electrónico de nuestra parte.

En principio, solo es posible una cobertura de responsabilidad civil, pero desde hace poco tiempo también hay una opción personalizada para vehículos de motor, para lo cual se contrata un seguro a corto plazo para asegurar el riesgo de colisión. El robo siempre está excluido y la franquicia es de al menos 1.000 €. La prima para la parte de colisión siempre se basa en el valor incluido el IVA y el impuesto sobre vehículos de motor. Póngase en contacto con nosotros para discutir las opciones. Llame al 020-436 0 436.

 

Weitere Informationen zur Deckung:

 • Die Deckung umfasst immer nur eine Haftpflichtversicherung / WAM-Deckung (gesetzliche Haftpflicht Motorfahrzeuge).
 • Die Deckung gilt nur innerhalb der Niederlande.
 • Sie erhalten von uns eine Police per E-Mail.

Im Prinzip ist nur eine Haftpflichtversicherung möglich, aber seit kurzem gibt es auch die Möglichkeit einer maßgeschneiderten Versicherung für Kraftfahrzeuge, für die eine Kurzzeitversicherung abgeschlossen wird, um das Kaskorisiko abzusichern. Diebstahl ist immer ausgeschlossen und die Selbstbeteiligung beträgt mindestens 1.000 €. Die Prämie für den Kaskoteil bezieht sich immer auf den Wert einschließlich Mehrwertsteuer und BPM. Kontaktieren Sie uns, um die Möglichkeiten zu besprechen. Rufen Sie 020-436 0 436 an.

Ik wil ook naar het buitenland in deze 14 dagen, kan dat?

Nee, helaas. Deze dekking is alleen geldig in Nederland. Bij afgifte van de verzekering krijg je ook geen internationaal verzekeringsbewijs / de groene kaart ( Die overigens niet meer groen hoeft te zijn )

Ook al is het voor een paar uur, er is GEEN dekking buiten Nederland

 

No, unfortunately. This coverage is only valid in the Netherlands. You will also not receive an international insurance certificate/the green card (which, incidentally, no longer needs to be green) when the insurance is issued.

Even if it is for a few hours, there is NO coverage outside the Netherlands.

 

Non, malheureusement. Cette couverture n’est valable qu’aux Pays-Bas. Lors de la souscription de l’assurance, vous ne recevrez pas non plus de certificat d’assurance international / carte verte (qui n’a d’ailleurs plus besoin d’être verte).

Même pour quelques heures, IL N’Y A PAS de couverture en dehors des Pays-Bas.

 

Lo siento, esta cobertura solo es válida en los Países Bajos. Al emitir la póliza, no se proporcionará un certificado internacional de seguro / tarjeta verde (que, por cierto, ya no tiene que ser verde).

Incluso si es solo por unas pocas horas, NO hay cobertura fuera de los Países Bajos.

 

Leider nein. Diese Deckung gilt nur in den Niederlanden. Bei Abschluss der Versicherung erhalten Sie auch keine internationale Versicherungskarte / Grüne Karte (die übrigens nicht mehr grün sein muss).

Auch wenn es nur für ein paar Stunden ist, besteht KEIN Schutz außerhalb der Niederlande.

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden:

 • Voertuig moet een nog geldende APK keuring hebben gedurende de perioden van dekking.
 • Zowel een Nederlands kenteken als een buitenlands kenteken is mogelijk, mits het is toegestaan om met het kenteken te rijden buiten het land van afgifte van het kenteken.
 • Voertuig moet officieel zijn toegelaten op de openbare weg.
 • Dekking is alleen geldig in Nederland.

 

Conditions:

 • Vehicle must have a valid Dutch periodic vehicle inspection (APK) during the coverage period.
 • Both a Dutch license plate and a foreign license plate are possible,provided it is allowed to drive with the license plate outside the country of issue.
 • Vehicle must be officially admitted to public roads.

Coverage is only valid in the Netherlands.

 

conditions :

 • Le véhicule doit avoir une inspection technique valide (APK) pendant la période de couverture.
 • Un numéro d’immatriculation néerlandais ou étranger est possible, à condition que le numéro d’immatriculation soit autorisé à circuler en dehors du pays de délivrance du numéro d’immatriculation.
 • Le véhicule doit être officiellement autorisé à circuler sur la voie publique.

La couverture est uniquement valable aux Pays-Bas.

 

Condiciones:

 • El vehículo debe tener una inspección técnica válida (APK) durante el período de cobertura.
 • Tanto una matrícula holandesa como una matrícula extranjera son posibles, siempre que esté permitido circular con la matrícula fuera del país de emisión de la misma.
 • El vehículo debe estar oficialmente autorizado para circular en la vía pública.
 • La cobertura es válida solo en los Países Bajos.

 

Bedingungen:

 • Das Fahrzeug muss während des Deckungszeitraums eine gültige TÜV-Prüfung haben.
 • Sowohl ein niederländisches als auch ein ausländisches Kennzeichen sind möglich, sofern es erlaubt ist, mit dem Kennzeichen außerhalb des Landes, in dem es ausgestellt wurde, zu fahren.
 • Das Fahrzeug muss offiziell für den Straßenverkehr zugelassen sein. Die Deckung gilt nur in den Niederlanden.

 

Onze verhalen uit de praktijk

Wat zijn nu eigenlijk alle mogelijkheden en kun je wellicht leren van de verhalen van andere?

Lees de verhalen uit de praktijk of deel zelf een verhaal met ons.