Bokhorstverzekeringen

Omdat je niet standaard bent, maar bijzonder. We helpen je graag op een manier waarop we zelf ook graag worden behandeld, als bedrijf of als particulier.

Logo tweede kans

Vanuit de overtuiging dat het anders kan en moet. Dat iemand hulp nodig heeft ipv straf als het een keer mis is gegaan. Zoeken wij naar de mogelijkheden die er nog wel zijn.

Logo Korte Termijn

Verzekeren voor 1 dag of voor 2 weken. Voor export of import, kortom voor bijzondere zaken waarvoor een verzekering op maat nodig is voor een korte perioden.

Uitvaartverzekeringen gericht op het begraven in het land van herkomst volgens de rituelen die behoren tot je persoonlijke overtuiging.

Import verzekering voor motorvoertuigen

Import verzekering voor motorvoertuigen

Wij verzekeren auto’s met een buitenlands kenteken die worden geïmporteerd naar Nederland.

Wij bieden dekking voor een periode van 15 of 30 dagen. De maximale dekkingsduur is 30 dagen, gerekend vanaf de datum van overdracht van het voertuig.

In sommige landen is het niet mogelijk om het voertuig met het bestaande kenteken te exporteren. In landen zoals Duitsland gelden specifieke regels en wordt een aangepast kenteken afgegeven, waarbij een verzekering vereist is. In deze gevallen kunnen wij pas dekking bieden vanaf de Nederlandse grens. Dit gebeurt in de vorm van een eendagsdekking voor de rit naar de RDW met een eendagskentekenbewijs op de dag van import.

Vraag aan: Importverzekering

Heb je hulp nodig of vragen?

Raadpleeg de veelgestelde vragen op onze website, mogelijk hebben we je vraag al eerder beantwoord. Als je nog steeds hulp nodig hebt, aarzel dan niet om contact met mij of een van mijn collega’s op te nemen:

 

 

jeffrey@bokhorstverzekeringen.nl / 020-4360436

Doe online de aanvraag voor een tijdelijke verzekering bij de specialist in korte termijn verzekeringen en de voordeligste voor 1 dag dekkingen

Vul je gegevens in en we gaan beginnen.

Kies de gewenste dekking en met een paar klikken weet je exact wat de premie is. De aanvraag kan vervolgens gelijk worden gedaan.

Alle vragen rondom het Importkenteken

Wat is de dekking van een importverzekering?

Bij het verzekeren van een auto met een buitenlands kenteken wordt er in de basis een WA dekking (wettelijke aansprakelijkheid)afgegeven.Dit is voor schade die de auto toebrengt aan derden (bijvoorbeeld: auto’s, personen, bomen of andere objecten).

Een casco (All-Risk) dekking via ons niet mogelijk.

Voor een importdekking wordt een groene kaart afgegeven en is er dekking in alle landen die aangegeven worden op de groene kaart.

Er zijn twee mogelijkheden voor de duur van de verzekering:

 • 15 dagen
 • 30 dagen (let op: de dekking geldt tot maximaal 30 dagen na aankoopdatum)

 

When insuring a car with a foreign registration,

a basic third-party liability (TPL) coverage is issued. This covers damage that the car causes to third parties (for example: other cars, people, trees, or other objects).

A comprehensive (All-Risk) coverage is not available through our import insurance policy.

For an import coverage, a green card is issued and there is coverage in all countries indicated on the green card.

There are two options for the duration of the insurance:

 • 15 days
 • 30 days (note: coverage is valid for up to 30 days after the purchase date)

 

Lors de l’assurance d’une voiture avec une plaque d’immatriculation étrangère, une couverture RC (responsabilité civile) de base est émise. Ceci est pour les dommages que la voiture peut causer à des tiers (par exemple: voitures, personnes, arbres ou autres objets).

Une couverture tous risques via notre assurance n’est pas possible.

Pour une couverture d’importation, une carte verte est émise et une couverture est fournie dans tous les pays indiqués sur la carte verte.

Il y a deux options pour la durée de l’assurance:

 • 15 jours
 • 30 jours (notez que la couverture est valable jusqu’à 30 jours après la date d’achat)

 

Al asegurar un automóvil con matrícula extranjera, se emite una cobertura de responsabilidad civil (RC) como base. Esta cobertura cubre los daños que el vehículo cause a terceros (por ejemplo, otros autos, personas, árboles u otros objetos).

No es posible obtener una cobertura de seguro a todo riesgo (casco) a través de nosotros.

Para una cobertura de importación, se emite una tarjeta verde y se brinda cobertura en todos los países indicados en la tarjeta verde.

Hay dos opciones para la duración del seguro:

 • 15 días
 • 30 días (ten en cuenta que la cobertura es válida hasta un máximo de 30 días después de la fecha de compra)

 

Die Deckung einer Importversicherung besteht in der Regel aus einer Haftpflichtversicherung (Wettbewerbsrechtliche Haftung),

die Schäden abdeckt, die das Fahrzeug Dritten zufügt (z. B. andere Fahrzeuge, Personen, Bäume oder andere Objekte).

Eine Vollkaskoversicherung ist nicht möglich.

Für eine Importversicherung wird eine grüne Karte ausgestellt, die Deckung in allen Ländern bietet, die auf der grünen Karte angegeben sind.

Es gibt zwei Möglichkeiten für die Laufzeit der Versicherung:-

 • 15 Tage
 • 30 Tage (Beachten Sie: Der Schutz gilt maximal 30 Tage nach dem Kaufdatum)

 

 

Kan ik met het kenteken uit het buitenland in Nederland rijden?

In veel gevallen is dit mogelijk. Wel heb je ten allen tijde de juiste documentatie aan boord nodig. Denk hierbij aan een aankoopnota en vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting (MRB) en BPM.De vrijstelling geldt voor een periode van 2 weken. Dit mag slechtst éénmaal per jaar aangevraagd worden per voertuig.

Ben je ingezetene in Nederland en rijd je in een buitenlandse auto kan de politie je staande houden. Kan je op dit moment niet de aankoopnota, vrijstelling MRB en BPM aantonen, zal je hiervoor een bekeuring krijgen. Dit kan variëren van €55,- tot maximaal €5514,-

Meer info over de vrijstelling:

 

Het antwoord op de vraag is dus; Ja dat kan, met de juiste documentatie mag je voor een beperkte periode in Nederland rijden met een buitenlandse auto.

 

In many cases this is possible. However, you always need to have the right documentation on board. This includes a purchase receipt and exemption from motor vehicle tax (MRB) and BPM. The exemption applies for a period of 2 weeks. This can only be requested once per vehicle per year.

If you are a resident in the Netherlands and drive a foreign car, the police can stop you. If you cannot provide the purchase receipt, MRB and BPM exemption at that time, you will receive a fine. This can range from €55 to a maximum of €5514.

More information about the exemption:

. So, the answer to the question is: Yes, it is possible to drive in the Netherlands with a foreign car for a limited period of time with the right documentation.

 

Dans de nombreux cas, cela est possible. Cependant, vous devez toujours avoir la documentation appropriée à bord. Il s’agit notamment d’une note d’achat et d’une exonération de la taxe sur les véhicules à moteur (MRB) et de la taxe sur les voitures particulières neuves (BPM). L’exonération est valable pendant une période de 2 semaines. Cela ne peut être demandé qu’une seule fois par an par véhicule.

Si vous êtes résident des Pays-Bas et que vous conduisez une voiture étrangère, la police peut vous arrêter. Si vous ne pouvez pas prouver la note d’achat, l’exonération MRB et BPM à ce moment-là, vous recevrez une amende. Cela peut varier de €55,- à un maximum de €5514,-

Plus d’informations sur l’exonération:

La réponse à la question est donc: oui, c’est possible, avec la documentation appropriée, vous pouvez conduire une voiture étrangère aux Pays-Bas pour une période limitée.

 

En muchos casos es posible. Sin embargo, siempre necesitas llevar contigo la documentación adecuada. Piensa en una factura de compra y una exención de impuestos de vehículos de motor (MRB) y BPM. La exención es válida por un período de 2 semanas. Solo se puede solicitar una vez al año por vehículo.

Si eres residente en los Países Bajos y conduces un automóvil extranjero, la policía puede detenerte. Si en ese momento no puedes demostrar la factura de compra y la exención de MRB y BPM, recibirás una multa. Esto puede variar de € 55 a € 5514.

Más información sobre la exención:

la respuesta a la pregunta es: sí, es posible, con la documentación adecuada puedes conducir un automóvil extranjero en los Países Bajos por un período limitado.

 

In vielen Fällen ist dies möglich. Sie benötigen jedoch jederzeit die richtige Dokumentation. Denken Sie hierbei an einen Kaufbeleg und eine Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer (MRB) und der BPM. Die Befreiung gilt für einen Zeitraum von 2 Wochen. Dies darf nur einmal pro Jahr pro Fahrzeug beantragt werden.

Wenn Sie in den Niederlanden ansässig sind und mit einem ausländischen Auto fahren, kann die Polizei Sie anhalten. Wenn Sie in diesem Moment den Kaufbeleg, die Befreiung von der MRB und der BPM nicht nachweisen können, erhalten Sie dafür ein Bußgeld. Dies kann zwischen 55 € und maximal 5.514 € variieren.

Weitere Informationen zur Befreiung:

Die Antwort auf die Frage ist also: Ja, mit der richtigen Dokumentation können Sie für eine begrenzte Zeit mit einem ausländischen Auto in den Niederlanden fahren.

 

Wat zijn de regelingen vanuit Duitsland bij import/export;

In Duitsland wordt een auto verkocht zonder kenteken. De kentekens zijn persoonsgebonden en gaan van auto door op de volgende auto.

Hierdoor is er geen kenteken om te verzekeren voor import.
Wel heeft Duitsland hier twee mogelijkheden voor:

 

1. Kurzzeitkennzeichen (kenteken met een gele zijkant)

Geldig: 5 dagen
Geldig in: Duitsland
Verzekering: Inbegrepen bij aanschaf kenteken

LET OP: Op de grens dient het Kurzzeitkennzeichen van de auto gedemonteerd worden en het eendagskenteken gemonteerd worden. Vervolgens direct naar de RDW keuring rijden.

 

2. Ausfuhrkennzeichen / Zollkennzeichen (kenteken met een rode zijkant)

Geldig: 15 tot 365 dagen
Geldig in: Heel Europa
Verzekering: Inbegrepen bij aanschaf kenteken

LET OP: Aanvraag van het kenteken, aankoopbewijs van de auto en vrijstelling van de motorrijtuigbelasting en BPM dienen aanwezig te zijn in de auto bij terugrit naar het Nederlandse adres.

 

Zonder de juiste documentatie mag er niet in Nederland gereden worden met een buitenlands voertuig. Bij een aanhouding door de politie kan er een boete gegeven worden voor de motorrijtuigenbelasting en BPM.

Om van de grens of het huisadres naar de keuring van de RDW en terug te rijden krijgt men, na het maken van een RDW keuringsafspraak, een eendagskenteken. Voor dit kenteken is een eendagsverzekering benodigd. Deze bieden wij aan v.a. € 39,95

Zorg dus dat je de juiste stappen neemt alvorens je een auto vanuit Duitsland zelf wenst te importeren.

Wil je een eendagsverzekering afsluiten, ga dan naar deze pagina.

 

In Germany, a car is sold without a license plate. The license plates are personal and pass from car to car. Therefore, there is no license plate to insure for import. However, Germany has two options for this:

1 Kurzzeitkennzeichen (license plate with a yellow side)

Validity: 5 days

Valid in: Germany

Insurance: included with purchase of license plate

NOTE: At the border, the Kurzzeitkennzeichen of the car must be dismantled and the one-day license plate must be mounted. Then drive directly to the RDW inspection.

2 Ausfuhrkennzeichen / Zollkennzeichen (license plate with a red side)

Validity: 15 to 365 days

Valid in: all of Europe

Insurance: included with purchase of license plate

NOTE: The application for the license plate, the purchase receipt of the car, and the exemption from motor vehicle tax and BPM must be present in the car when returning to the Dutch address.

Without the proper documentation, driving a foreign vehicle in the Netherlands is not allowed. If stopped by the police, a fine can be given for motor vehicle tax and BPM.

To travel from the border or home address to the RDW inspection and back, a one-day license plate will be issued after making an RDW inspection appointment. A one-day insurance policy is required for this license plate. We offer this starting at € 39,95.

Make sure you take the right steps before importing a car from Germany yourself.

If you want to take out a one-day insurance policy, go to this page deze pagina.

 

En Allemagne, une voiture est vendue sans plaque d’immatriculation. Les plaques d’immatriculation sont liées à la personne et passent d’une voiture à l’autre. Par conséquent, il n’y a pas de plaque d’immatriculation à assurer pour l’importation. Cependant, l’Allemagne propose deux options:

1 Kurzzeitkennzeichen (plaque d’immatriculation avec un côté jaune)

Valable : 5 jours

Valable dans : Allemagne

Assurance : incluse dans l’achat de la plaque d’immatriculation

REMARQUE : À la frontière, la plaque Kurzzeitkennzeichen doit être démontée et la plaque d’immatriculation d’un jour doit être montée. Ensuite, se rendre directement à la visite de contrôle RDW.

2 Ausfuhrkennzeichen / Zollkennzeichen (plaque d’immatriculation avec un côté rouge)

Valable : de 15 à 365 jours

Valable dans : Toute l’Europe

Assurance : incluse dans l’achat de la plaque d’immatriculation

REMARQUE : La demande de plaque d’immatriculation, la preuve d’achat du véhicule et l’exonération de la taxe sur les véhicules à moteur et la BPM doivent être présentes dans la voiture lors du retour à l’adresse néerlandaise.

Sans la documentation appropriée, il n’est pas autorisé de conduire un véhicule étranger aux Pays-Bas. En cas d’interpellation par la police, une amende peut être infligée pour la taxe sur les véhicules à moteur et la BPM.

Pour se rendre de la frontière ou de l’adresse de la maison à la visite de contrôle RDW et revenir, un certificat d’immatriculation d’un jour est délivré après la prise de rendez-vous pour la visite de contrôle RDW. Pour cette plaque d’immatriculation, une assurance d’un jour est nécessaire. Nous proposons cela à partir de 39,95 €.

Assurez-vous donc de suivre les étapes appropriées avant d’importer vous-même une voiture depuis l’Allemagne

. Si vous souhaitez souscrire une assurance d’un jour, rendez-vous sur cette page deze pagina.

 

En Alemania, los autos se venden sin matrícula. Las matrículas están vinculadas a la persona y se transfieren de un auto al siguiente. Por lo tanto, no hay una matrícula para asegurar al importar. Sin embargo, Alemania tiene dos opciones:

1 Kurzzeitkennzeichen (matrícula con un borde amarillo)

Válido por: 5 días

Válido en: Alemania

Seguro: incluido en la compra de la matrícula

TENGA EN CUENTA: En la frontera, la matrícula Kurzzeitkennzeichen del automóvil debe ser desmontada y la matrícula de un solo día debe ser montada. Luego, diríjase directamente a la inspección técnica de vehículos (RDW).

2 Ausfuhrkennzeichen / Zollkennzeichen (matrícula con borde rojo)

Válido por: 15 a 365 días

Válido en: toda Europa

Seguro: incluido en la compra de la matrícula

TENGA EN CUENTA: La solicitud de matrícula, el comprobante de compra del automóvil y la exención del impuesto de circulación y el impuesto sobre vehículos de motor deben estar presentes en el automóvil al regresar a la dirección neerlandesa.

Sin la documentación correcta, no se puede conducir un vehículo extranjero en los Países Bajos. En caso de ser detenido por la policía, se puede recibir una multa por el impuesto de circulación y el impuesto sobre vehículos de motor.

Para conducir desde la frontera o la dirección de su hogar a la inspección técnica de vehículos (RDW) y de regreso, se proporciona una matrícula de un solo día después de hacer una cita para la inspección técnica de vehículos (RDW). Se necesita un seguro de un solo día para esta matrícula. Lo ofrecemos desde € 39,95.

Asegúrese de seguir los pasos correctos antes de importar un automóvil desde Alemania.

Si desea contratar un seguro de un solo día, visite esta página deze pagina.

 

In Deutschland wird ein Auto ohne Kennzeichen verkauft. Die Kennzeichen sind personengebunden und werden von einem Auto zum nächsten weitergegeben. Daher gibt es kein Kennzeichen, das für den Import versichert werden kann. Deutschland hat jedoch zwei Möglichkeiten:

1 Kurzzeitkennzeichen (Kennzeichen mit gelber Seite)

Gültigkeit: 5 Tage

Gültig in: Deutschland

Versicherung: Inklusive beim Kauf des Kennzeichens

ACHTUNG: An der Grenze muss das Kurzzeitkennzeichen des Autos demontiert und das Tageskennzeichen montiert werden. Dann direkt zur RDW-Inspektion fahren. Ausfuhrkennzeichen / Zollkennzeichen (Kennzeichen mit roter Seite) Gültigkeit: 15 bis 365 Tage Gültig in: ganz Europa Versicherung: Inklusive beim Kauf des Kennzeichens ACHTUNG: Der Antrag auf das Kennzeichen, der Kaufvertrag des Autos und die Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer und BPM müssen bei der Rückfahrt zur niederländischen Adresse im Auto vorhanden sein.

Ohne die richtige Dokumentation darf in den Niederlanden nicht mit einem ausländischen Fahrzeug gefahren werden. Bei einer Polizeikontrolle kann eine Geldstrafe für die Kraftfahrzeugsteuer und BPM verhängt werden. Um von der Grenze oder der Wohnadresse zur RDW-Inspektion und zurück zu fahren, erhält man nach Vereinbarung eines RDW-Inspektionstermins ein Tageskennzeichen. Für dieses Kennzeichen ist eine Tagesversicherung erforderlich. Wir bieten dies ab 32,50 € an.

Stellen Sie also sicher, dass Sie die richtigen Schritte unternehmen, bevor Sie ein Auto aus Deutschland importieren möchten.

Wenn Sie eine Tagesversicherung abschließen möchten, gehen Sie zu dieser Seite deze pagina.

 

RDW eendagskenteken verzekering

Wat zijn de vereisten voor het importeren van een auto naar Nederland?

Om een auto naar Nederland te importeren zijn er een aantal vereisten waar je aan moet voldoen:

 1. Je moet een geldig identiteitsbewijs hebben.
 2. Je moet de auto laten keuren bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) om een Nederlands kenteken te krijgen.
 3. Je moet een geldige verzekering afsluiten voordat je de auto op de openbare weg gaat gebruiken.
 4. Je moet de BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen) betalen, tenzij je een vrijstelling kunt krijgen.
 5. Als de auto niet uit een EU-land komt, moet je ook invoerrechten en BTW betalen.

Daarnaast zijn er nog enkele andere zaken waar je op moet letten bij het importeren van een auto naar Nederland, zoals de technische eisen die aan de auto worden gesteld en eventuele milieuzones waarin je wilt rijden.

 

To import a car to the Netherlands, there are several requirementsthat must be met:

1 You must have a valid identification document

2 You must have the car inspected by the RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) to obtain a Dutch license plate

3 You must obtain a valid insurance policy before using the car on public roads.

4 You must pay the BPM (Tax on Motor Vehicles and Motorcycles), unless you can obtain an exemption.

5 If the car is not from an EU country, you must also pay import duties and VAT.

6 Additionally, there are other aspects to consider when importing a car to the Netherlands, such as the technical requirements imposed on the car and the environmental zones in which you wish to drive.aat hier

 

Pour importer une voiture aux Pays-Bas, il y a plusieurs exigences à respecter :

1 Vous devez avoir une pièce d’identité valide.

2 Vous devez faire vérifier la voiture auprès de la RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) afin d’obtenir une plaque d’immatriculation néerlandaise.

3 Vous devez souscrire une assurance valide avant d’utiliser la voiture sur la voie publique.

4 Vous devez payer la BPM (taxe sur les voitures particulières et les motos), à moins que vous puissiez obtenir une exonération.

5 Si la voiture ne provient pas d’un pays de l’UE, vous devez également payer des droits d’importation et de la TVA.

6 En outre, il y a d’autres éléments auxquels vous devez prêter attention lors de l’importation d’une voiture aux Pays-Bas, tels que les exigences techniques imposées à la voiture et les zones environnementales dans lesquelles vous souhaitez conduire.

 

 

Para importar un coche a los Países Bajos, hay varios requisitos que se deben cumplir:

1 Debe tener un documento de identidad válido.

2 Debe hacer que el coche sea inspeccionado por la RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) para obtener una matrícula holandesa.

3 Debe contratar un seguro válido antes de usar el coche en la vía pública.

4 Debe pagar el BPM (Impuesto sobre vehículos de motor y motocicletas), a menos que pueda obtener una exención.

5 Si el coche no proviene de un país de la UE, también debe pagar aranceles e IVA.

6 Además, hay otros aspectos a los que debe prestar atención al importar un coche a los Países Bajos, como los requisitos técnicos que se imponen al coche y las zonas medioambientales en las que desea conducir.

 

Um ein Auto in die Niederlande zu importieren, müssen mehrere Anforderungen erfüllt werden:

1 Sie müssen einen gültigen Ausweis haben.

2 Sie müssen das Auto von der RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) prüfen lassen, um ein niederländisches Kennzeichen zu erhalten.

3 Sie müssen eine gültige Versicherung abschließen, bevor Sie das Auto auf öffentlichen Straßen benutzen.

4 Sie müssen die BPM (Steuer auf Kraftfahrzeuge und Motorräder) zahlen, es sei denn, Sie können eine Befreiung erhalten.

5 Wenn das Auto nicht aus einem EU-Land stammt, müssen Sie auch Einfuhrzölle und Mehrwertsteuer zahlen.

6 Darüber hinaus gibt es weitere Aspekte, die beim Import eines Autos in die Niederlande zu beachten sind, wie die technischen Anforderungen, die an das Auto gestellt werden, und die Umweltzonen, in denen Sie fahren möchten.

 

 

Wat gebeurt er als ik geen verzekering afsluit voor mijn geïmporteerde auto?

Het is wettelijk verplicht om een verzekering af te sluiten voordat je met een auto op de openbare weg gaat rijden. Als je geen verzekering afsluit voor je geïmporteerde auto en je rijdt toch op de openbare weg, dan loop je het risico op een boete van de politie. Dit kan een hoge boete zijn en in sommige gevallen kan ook je auto in beslag worden genomen.

Maar nog belangrijker is dat je bij een ongeval zelf verantwoordelijk bent voor de veroorzaakte schade. Als je zonder verzekering rijdt en je veroorzaakt een ongeval, dan draai je zelf op voor alle kosten die hieruit voortkomen, zoals schade aan de auto van de tegenpartij, letselschade en eventuele juridische kosten. Deze kosten kunnen hoog oplopen en kunnen je financieel volledig ruïneren. Het is daarom essentieel om een verzekering af te sluiten voordat je met je geïmporteerde auto gaat rijden.

 

It is legally mandatory to take out insurance before driving a car on public roads. If you do not take out insurance for your imported car and you still drive on public roads, you run the risk of being fined by the police. This can be a high fine, and in some cases, your car may also be seized.

But more importantly, if you cause an accident while driving without insurance, you will be personally responsible for the damage caused. If you cause an accident without insurance, you will have to pay for all the costs that arise from it, such as damage to the other party’s car, personal injury, and any legal costs. These costs can add up quickly and can financially ruin you. Therefore, it is essential to take out insurance before driving your imported car.

 

Il est légalement obligatoire de souscrire une assurance avant de conduire une voiture sur la voie publique. Si vous ne souscrivez pas d’assurance pour votre voiture importée et que vous conduisez quand même sur la voie publique, vous risquez une amende de la police. Cela peut être une amende élevée et dans certains cas, votre voiture peut également être saisie.

Mais plus important encore, en cas d’accident, vous êtes responsable des dommages causés. Si vous conduisez sans assurance et que vous causez un accident, vous devez assumer tous les coûts qui en découlent, tels que les dommages causés à la voiture de l’autre partie, les blessures corporelles et les frais juridiques éventuels. Ces coûts peuvent être élevés et peuvent vous ruiner financièrement. Il est donc essentiel de souscrire une assurance avant de conduire votre voiture importée.

 

Es legalmente obligatorio contratar un seguro antes de conducir un automóvil en la vía pública. Si no contrata un seguro para su automóvil importado y de todas maneras conduce en la vía pública, corre el riesgo de recibir una multa de la policía. Esta multa puede ser alta y en algunos casos también pueden confiscar su automóvil.

Pero lo más importante es que en caso de accidente, usted es responsable por los daños causados. Si conduce sin seguro y causa un accidente, tendrá que pagar todos los costos que resulten de ello, como daños al automóvil de la otra parte involucrada, daños personales y posibles costos legales. Estos costos pueden ser altos y pueden arruinarlo financieramente por completo. Por lo tanto, es esencial contratar un seguro antes de conducir su automóvil importado.

 

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, eine Versicherung abzuschließen, bevor man mit einem Auto auf öffentlichen Straßen fährt. Wenn man keine Versicherung für sein importiertes Auto abschließt und trotzdem auf öffentlichen Straßen fährt, riskiert man eine Geldstrafe von der Polizei zu bekommen. Diese Strafe kann hoch sein und in einigen Fällen kann auch das Auto beschlagnahmt werden.

Noch wichtiger ist, dass man bei einem Unfall selbst für den verursachten Schaden verantwortlich ist. Wenn man ohne Versicherung fährt und einen Unfall verursacht, muss man selbst für alle Kosten aufkommen, die daraus resultieren, wie Schäden am Auto der Gegenpartei, Körperverletzung und eventuelle rechtliche Kosten. Diese Kosten können hoch sein und einen finanziell vollständig ruinieren. Es ist daher unerlässlich, eine Versicherung abzuschließen, bevor man mit seinem importierten Auto fährt.

 

 

 

 
Wat zijn de stappen bij het importeren van een motorvoertuig uit Zweden?
 
Bij het importeren van een motorvoertuig uit Zweden zijn de volgende stappen vereist:
 1. Vul het aanvraagformulier in zonder kenteken, maar met het kentekenbewijs van Zweden, een kopie van het rijbewijs en de aankoopnota. Vermeld ook de gewenste dag waarop u de auto wilt ophalen.
 2. Zodra u het aanvraagformulier hebt ingevuld, begint de dekkingsperiode van 15 dagen te lopen. de dekking begint pas te lopen op de ingangsdatum en na betaling.
 3. Verzend het polisdocument naar de betreffende instantie.
 4. Vraag het exportkenteken aan bij de desbetreffende autoriteiten in Zweden.
 5. Zodra u het kenteken van het exportkenteken ontvangt, dient u dit door te sturen naar ons.
 6. Wij zorgen ervoor dat de dekking wordt aangepast naar het exportkenteken.

Step 1: Fill out the application form without a registration number, but with the Swedish vehicle registration document, a copy of your driver’s license, and the purchase invoice. Be sure to include the desired day for picking up the car.

Step 2: Once the application form is completed, the coverage period of 15 days will start. Please note that the coverage will only begin on the effective date after payment.

Step 3: Send the insurance document to the respective authority.

Step 4: Apply for the export license plate from the relevant authorities in Sweden.

Step 5: Once you receive the export license plate, forward it to us.

Step 6: We will ensure that the coverage is adjusted to the export license plate. Note: It is important to timely fill out the necessary documents and send the insurance document to ensure that your vehicle is properly insured during the import process from Sweden.

 

Étape 1 : Remplissez le formulaire de demande sans numéro d’immatriculation, mais avec le certificat d’immatriculation suédois, une copie de votre permis de conduire et la facture d’achat. N’oubliez pas d’indiquer le jour souhaité pour récupérer la voiture.

Étape 2 : Une fois le formulaire de demande rempli, la période de couverture de 15 jours commence. Veuillez noter que la couverture ne prendra effet qu’à la date d’entrée en vigueur après paiement.

Étape 3 : Envoyez le document d’assurance à l’autorité compétente.

Étape 4 : Demandez la plaque d’immatriculation d’exportation auprès des autorités compétentes en Suède.

Étape 5 : Dès réception de la plaque d’immatriculation d’exportation, transmettez-la nous.

Étape 6 : Nous nous assurerons d’ajuster la couverture à la plaque d’immatriculation d’exportation. Remarque : Il est important de remplir les documents nécessaires en temps voulu et d’envoyer le document d’assurance pour garantir que votre véhicule est correctement assuré pendant le processus d’importation depuis la Suède.

Paso 1: Completa el formulario de solicitud sin número de matrícula, pero con el certificado de matrícula de Suecia, una copia de tu licencia de conducir y la factura de compra. No olvides indicar el día deseado para recoger el auto.

Paso 2: Una vez que hayas completado el formulario de solicitud, comienza el período de cobertura de 15 días. Ten en cuenta que la cobertura solo entrará en vigencia en la fecha de inicio después del pago.

Paso 3: Envía el documento de póliza a la entidad correspondiente.

Paso 4: Solicita la placa de exportación a las autoridades competentes en Suecia.

Paso 5: Una vez que recibas la placa de exportación, envíanosla.

Paso 6: Nosotros nos encargaremos de ajustar la cobertura de acuerdo con la placa de exportación. Nota: Es importante completar los documentos necesarios y enviar el documento de póliza a tiempo para garantizar que tu vehículo esté correctamente asegurado durante el proceso de importación desde Suecia.

 

Schritt 1: Füllen Sie das Antragsformular ohne Kennzeichen, aber mit dem schwedischen Fahrzeugbrief, einer Kopie des Führerscheins und des Kaufbelegs aus. Geben Sie auch den gewünschten Abholtag des Autos an.

Schritt 2: Sobald Sie das Antragsformular ausgefüllt haben, beginnt der Versicherungszeitraum von 15 Tagen. Beachten Sie, dass die Versicherung erst ab dem Startdatum nach Zahlungseingang wirksam wird.

Schritt 3: Senden Sie das Versicherungsdokument an die entsprechende Stelle.

Schritt 4: Beantragen Sie das Exportkennzeichen bei den zuständigen Behörden in Schweden.

Schritt 5: Sobald Sie das Exportkennzeichen erhalten haben, senden Sie es uns bitte zu.

Schritt 6: Wir kümmern uns darum, die Versicherung an das Exportkennzeichen anzupassen. Hinweis: Es ist wichtig, die erforderlichen Dokumente rechtzeitig auszufüllen und das Versicherungsdokument zu versenden, um sicherzustellen, dass Ihr Fahrzeug während des Importprozesses aus Schweden korrekt versichert ist.

Onze verhalen uit de praktijk

Wat zijn nu eigenlijk alle mogelijkheden en kun je wellicht leren van de verhalen van andere?

Lees de verhalen uit de praktijk of deel zelf een verhaal met ons.

Internationaal – Auto transportverzekering

Internationaal – Auto transportverzekering

Overweeg je de import van een voertuig voor persoonlijk gebruik? Importeren? Zelf rijden, of transporteren? Of het nu gaat om die ene droomauto van over de grens of een betrouwbare tweedehandswagen, het beschermen van jouw nieuwe voertuig staat centraal. Onze korte...

Lees meer