Bokhorstverzekeringen

Omdat je niet standaard bent, maar bijzonder. We helpen je graag op een manier waarop we zelf ook graag worden behandeld, als bedrijf of als particulier.

Logo tweede kans

Vanuit de overtuiging dat het anders kan en moet. Dat iemand hulp nodig heeft ipv straf als het een keer mis is gegaan. Zoeken wij naar de mogelijkheden die er nog wel zijn.

Logo Korte Termijn

Verzekeren voor 1 dag of voor 2 weken. Voor export of import, kortom voor bijzondere zaken waarvoor een verzekering op maat nodig is voor een korte perioden.

Uitvaartverzekeringen gericht op het begraven in het land van herkomst volgens de rituelen die behoren tot je persoonlijke overtuiging.

RDW eendagskenteken verzekering

RDW eendagskentekenbewijs WA Verzekering

RDW eendagskenteken verzekering

Je heb een ééndagskentekenbewijs ontvangen van het RDW, bij het maken van de keuringsafspraak. Als de aanvraag voor de eendagsdekking is gedaan op een werkdag vóór 17:00 uur, kunnen wij de heen en de terug rit verzekeren vanaf € 39,95 

Wij verzekeren eendagskentekens voor: personenauto, motorfiets, brommer & scooters online voor € 39,95

De eendagsverzekering voor de camper tot 3500 Kilo kost € 97,25 Boven een gewicht van 3500 Kilo, zijn de kosten gelijk aan de bus & de vrachtauto; Totaal € 211,75 voor de eendagsdekking.

Via de aanvraagmodule kun je online de aanvraag doen incl. de betaling via iDEAL. De verwerking is op dag basis c.q. de eerste komende werkdag na ontvangst van de aanvraag. De aanvraag voor de eendagsdekking gaat eenvoudig en snel. Lukt het niet? bel ons dan, we helpen je graag.

Let op: Aanvragen voor morgen kunnen worden gedaan op werkdagen tot 17:00 uur.

Aanvragen na 17:00 uur of die in het weekend zijn gedaan voor de aankomende maandag c.q. de eerst komende werkdag kunnen we niet meer behandelen op basis van het standaard tarief van € 39,95 Kies in dit geval voor de optie: Dekking is nog voor vandaag. Deze optie staat in de aanvraagmodule.

Let op: er zijn extra kosten verbonden aan deze aanvraag omdat we moeten uitwijken naar een andere verzekeraar. De kosten zijn voor een auto bijvoorbeeld € 97,25 in totaal i.p.v. € 39,95 In de aanvraag module staat de juiste premie per type voertuig. 

Indien wij een aanvraag behandelen die foutief is gedaan en na overleg alsnog moet worden geannuleerd, dan brengen wij € 7,50 behandelingskosten in mindering op de retour betaling.

 

Heb je hulp nodig of vragen?

Raadpleeg de veelgestelde vragen op onze website, mogelijk hebben we je vraag al eerder beantwoord. Als je nog steeds hulp nodig hebt, aarzel dan niet om contact met mij of een van mijn collega’s op te nemen.

jeffrey@bokhorstverzekeringen.nl / 020-4360436  .

RDW Eendagskenteken WA verzekering nog voor vandaag nodig?

Wij kunnen je helpen en het nog vandaag voor je in orde maken. Via de aanvraagmodule kun je online de aanvraag doen incl. de betaling via iDEAL. De kosten zijn afhankelijk van het type voertuig. Voor een auto is een aanvraag voor vandaag bijvoorbeeld € 97,25

Doe online de aanvraag voor een tijdelijke verzekering bij de specialist in korte termijn verzekeringen en de voordeligste voor 1 dag dekkingen

Vul je gegevens in en we gaan beginnen.

Kies de gewenste dekking en met een paar klikken weet je exact wat de premie is. De aanvraag kan vervolgens gelijk worden gedaan.

Alle vragen rondom het ééndagskenteken en de verzekering

De auto is afgekeurd, wat nu?

Na de RDW keuring is het mogelijk dat de auto nog niet in de staat is dat hij wordt goedgekeurd voor een Nederlands kenteken. De auto is afgekeurd.
Er dient een afspraak gemaakt te worden voor een herkeuring. Voor deze dag is een nieuw ééndagskenteken nodig, daar het eerste kenteken zal verlopen om 23:59.

Het nieuwe ééndagskenteken zal opnieuw verzekerd moeten worden. Vraag opnieuw een dekking aan via deze link.

 

After the RDW inspection, it is possible that the car is not yet in a condition to be approved for a Dutch license plate. The car has failed the inspection. An appointment needs to be made for a re-inspection. For this day, a new one-day registration is required as the initial registration will expire at 23:59.

The new one-day registration will need to be insured again. Request coverage again through this link deze link.

 

Après l’inspection du RDW, il est possible que la voiture ne soit pas encore dans un état lui permettant d’être approuvée pour une plaque d’immatriculation néerlandaise. La voiture a été recalée. Il est nécessaire de prendre rendez-vous pour une contre-inspection. Pour cette journée, un nouveau certificat d’immatriculation d’un jour est nécessaire, car le certificat initial expirera à 23h59.

Le nouveau certificat d’immatriculation d’un jour devra être assuré à nouveau. Demandez une couverture à nouveau via ce lien deze link.

 

Después de la inspección del RDW, es posible que el vehículo no cumpla con los requisitos para ser aprobado y obtener una matrícula neerlandesa. El vehículo ha sido rechazado. Deberá programarse una nueva cita para una segunda inspección. Para este día, se requiere una nueva placa provisional de un día, ya que la primera placa expirará a las 23:59.

La nueva placa provisional de un día también deberá ser asegurada nuevamente. Solicite una nueva cobertura a través de este enlace.

 

Nach der RDW-Inspektion ist es möglich, dass das Fahrzeug noch nicht in dem Zustand ist, um für ein niederländisches Kennzeichen zugelassen zu werden. Das Fahrzeug wurde abgelehnt. Es muss ein Termin für eine erneute Prüfung vereinbart werden. Für diesen Tag wird ein neues Tageskennzeichen benötigt, da das erste Kennzeichen um 23:59 Uhr abläuft.

Das neue Tageskennzeichen muss erneut versichert werden. Beantragen Sie erneut eine Deckung über diesen Link deze link.

 

 

De keuring kan niet doorgaan, kan de verzekering worden verzet?

Indien de keuringsafspraak wordt afgezegd of niet kan doorgaan en de verzekering al actief is, kan deze verplaatst worden.
Wel dienen wij dit voor 17u te ontvangen op de werkdag voor de dag van dekking.

Er zal een nieuw ééndagskentekenbewijs worden afgegeven door de RDW. Ook voor dit kenteken kunnen wij wederom dekking bieden.
Stuur het nieuwe ééndagskentekenbewijs naar ons per email of whatsapp.

 

If the inspection appointment is canceled or cannot take place and the insurance is already active, it can be rescheduled. However, we need to receive this request before 5 PM on the business day prior to the coverage date.

A new one-day registration certificate will be issued by the RDW. We can provide coverage for this new registration as well. Please send us the new one-day registration certificate via email or WhatsApp.

 

Si le rendez-vous d’inspection est annulé ou ne peut pas avoir lieu et que l’assurance est déjà active, elle peut être reportée. Cependant, nous devons recevoir cette demande avant 17 heures le jour ouvrable précédant la date de couverture.

Un nouveau certificat d’immatriculation d’un jour sera délivré par le RDW. Nous pouvons également fournir une couverture pour ce nouveau certificat d’immatriculation. Veuillez nous envoyer le nouveau certificat d’immatriculation d’un jour par e-mail ou WhatsApp.

 

Si la cita de inspección se cancela o no puede llevarse a cabo y el seguro ya está activo, se puede posponer. Sin embargo, debemos recibir esta solicitud antes de las 17:00 horas del día hábil anterior a la fecha de cobertura.

El RDW emitirá un nuevo certificado de matrícula de un día. También podemos proporcionar cobertura para este nuevo certificado de matrícula. Envíenos el nuevo certificado de matrícula de un día por correo electrónico o WhatsAp

 

Wenn der Inspektionstermin abgesagt wird oder nicht stattfinden kann und die Versicherung bereits aktiv ist, kann sie verschoben werden. Wir müssen dies jedoch vor 17:00 Uhr am Arbeitstag vor dem Deckungstag erhalten.

Das RDW wird einen neuen Tageskennzeichen-Nachweis ausstellen. Auch für dieses Kennzeichen können wir erneut Deckung bieten. Senden Sie uns den neuen Tageskennzeichen-Nachweis per E-Mail oder WhatsApp.

Is een All-Risk dekking mogelijk voor 1 dag?

Voor een verzekering van een eendagskenteken is slechts een WA dekking (wettelijke aansprakelijkheid) mogelijk.
De WA dekking biedt dekking voor schade die toegebracht wordt aan derden door het verzekerde voertuig.

Beperkt casco (WA+) of volledig casco (All-Risk) zijn geen mogelijkheden.

 

 

For a one-day license plate insurance, only third-party liability coverage (WA) is available. The WA coverage provides coverage for damages caused to third parties by the insured vehicle.

Limited casco (WA+) or comprehensive coverage (All-Risk) are not options.

 

Pour une assurance d’une immatriculation d’un jour, seule une couverture de responsabilité civile (RC) est possible. La couverture de responsabilité civile offre une protection contre les dommages causés aux tiers par le véhicule assuré.

Une couverture tous risques ou une couverture tous dommages (tous risques) ne sont pas possibles.

 

Para un seguro de matrícula de un día, solo es posible una cobertura de responsabilidad civil (RC). La cobertura de responsabilidad civil ofrece protección contra los daños causados a terceros por el vehículo asegurado.

No se ofrecen opciones de cobertura a todo riesgo o cobertura comprensiva (all-risk).

 

Für eine Kurzzeitversicherung mit einem Tageskennzeichen ist nur eine Haftpflichtversicherung möglich. Die Haftpflichtversicherung deckt Schäden ab, die dem versicherten Fahrzeug durch Dritte zugefügt werden.

Teilkasko- oder Vollkaskoversicherungen sind nicht möglich.

Welke dekking heb je bij een eendagskenteken?

Er is alleen een WA dekking mogelijk.

  • Het verzekerd bedrag voor de WA-dekking voor de eendagsverzekering is wettelijk bepaald en bedraagt € 1.220.000,00 voor schade aan zaken en € 6.070.000,00 voor schade aan personen.

Only third-party liability (WA) coverage is available.

  • The insured amount for the third-party liability coverage for the one-day insurance is legally determined and amounts to €1,220,000.00 for property damage and €6,070,000.00 for personal injury.

 

Seule une couverture responsabilité civile (RC) est disponible.

  • Le montant assuré pour la couverture responsabilité civile pour l’assurance d’un jour est déterminé légalement et s’élève à 1 220 000,00 € pour les dommages matériels et 6 070 000,00 € pour les dommages corporels.

 

Solo está disponible una cobertura de responsabilidad civil (RC).

  • La cantidad asegurada para la cobertura de responsabilidad civil en el seguro de un día está determinada legalmente y es de € 1.220.000,00 para daños a la propiedad y € 6.070.000,00 para daños a las personas.

 

Es ist nur eine Haftpflichtdeckung möglich.

  • Der versicherte Betrag für die Haftpflichtdeckung der Tagesversicherung ist gesetzlich festgelegt und beträgt € 1.220.000,00 für Sachschäden und € 6.070.000,00 für Personenschäden.
Kan ik een eendagsverzekering afsluiten met een WOK status?

Ja, dat kan. Uiteraad moet het motorvoertuig wel in een staat zijn dat het zinvol is om naar de RDW keuring te gaan en dat dit ook veilig kan gebeuren.

 

Yes, that is possible. However, the motor vehicle must be in a condition that it makes sense to go to the RDW inspection and that it can be done safely.

 

Oui, c’est possible. Cependant, le véhicule à moteur doit être dans un état tel qu’il est judicieux de se rendre à l’inspection du RDW et que cela puisse se faire en toute sécurité.

 

Sí, es posible. Sin embargo, el vehículo debe estar en un estado en el que tenga sentido acudir a la inspección del RDW y que esto también pueda hacerse de manera segura.

 

Ja, das ist möglich. Allerdings sollte das Fahrzeug in einem Zustand sein, in dem es sinnvoll ist, zur RDW-Inspektion zu gehen und dies auch sicher durchgeführt werden kann.

Onze verhalen uit de praktijk

Wat zijn nu eigenlijk alle mogelijkheden en kun je wellicht leren van de verhalen van andere?

Lees de verhalen uit de praktijk of deel zelf een verhaal met ons.