Bokhorstverzekeringen

Omdat je niet standaard bent, maar bijzonder. We helpen je graag op een manier waarop we zelf ook graag worden behandeld, als bedrijf of als particulier.

Logo tweede kans

Vanuit de overtuiging dat het anders kan en moet. Dat iemand hulp nodig heeft ipv straf als het een keer mis is gegaan. Zoeken wij naar de mogelijkheden die er nog wel zijn.

Logo Korte Termijn

Verzekeren voor 1 dag of voor 2 weken. Voor export of import, kortom voor bijzondere zaken waarvoor een verzekering op maat nodig is voor een korte perioden.

Uitvaartverzekeringen gericht op het begraven in het land van herkomst volgens de rituelen die behoren tot je persoonlijke overtuiging.

All-risk transportdekking voertuigen

All-Risk Transport Goederen Voertuigen

Volledig cascodekking voor een auto op transport

 

Wanneer is deze dekking van belang:

 • Wanneer je een auto vanuit het buitenland koopt welke geen eigen kenteken heeft.
 • Wanneer je de auto langer dan één maand geleden hebt aangeschaft.
 • Als je graag een ruimere dekking wilt dan alleen WA-dekking.
 • Wanneer de verzekering van de transporteur niet voldoende is. (dit is slecht enkele euro’s per kilo verzekerd)

Vraag aan: Allrisk transportverzekering

Handige (externe) links voor info over transport:

Heb je hulp nodig of vragen?

Raadpleeg de veelgestelde vragen op onze website, mogelijk hebben we je vraag al eerder beantwoord. Als je nog steeds hulp nodig hebt, aarzel dan niet om contact met mij of een van mijn collega’s op te nemen:

info@bokhorstverzekeringen.nl / 020-4360436

In het kort:

In deze polis zijn verlies van en materiële schade aan de verzekerde zaken gedekt. Vermissing van verzekerde zaken die worden vervoerd met een vervoermiddel van verzekerde zijn ook gedekt.

Doe online de aanvraag voor een tijdelijke verzekering bij de specialist in korte termijn verzekeringen en de voordeligste voor 1 dag dekkingen

Vul je gegevens in en we gaan beginnen.

Kies de gewenste dekking en met een paar klikken weet je exact wat de premie is. De aanvraag kan vervolgens gelijk worden gedaan.

Alle vragen rondom de allrisk transportverzekering

Waarom heb je een transportverzekering voor nodig?

Om de goederen, zoals auto’s, raceauto’s, andere ongekentekende voertuigen, meubels, antiek of foodtrucks, tijdens het transport over de weg onderweg te verzekeren.

 

To insure the goods, such as cars, race cars, other unregistered vehicles, furniture, antiques, or food trucks, while transporting them on the road

 

Pour assurer les marchandises, telles que des voitures, des voitures de course, d’autres véhicules non immatriculés, des meubles, des antiquités ou des camions de restauration, pendant leur transport sur la route.

 

Para asegurar los bienes, como automóviles, autos de carrera, otros vehículos no registrados, muebles, antigüedades o camiones de comida, mientras se transportan por la carretera.

 

Nach der RDW-Prüfung ist es möglich, dass das Auto noch nicht in einem Zustand ist, der für ein niederländisches Kennzeichen zugelassen wird. Das Auto wurde abgelehnt. Es muss ein Termin für eine erneute Prüfung vereinbart werden. Für diesen Tag wird ein neues Kurzzeitkennzeichen benötigt, da das erste Kennzeichen um 23:59 Uhr abläuft.

Das neue Kurzzeitkennzeichen muss erneut versichert werden. Beantragen Sie erneut eine Deckung über diesen Link deze link.

Is een transportverzekering verplicht?

Nee, een transportverzekering is over het algemeen niet verplicht, maar het is sterk aan te raden om er een af te sluiten. Een transportverzekering biedt bescherming voor goederen die tijdens transport kunnen worden beschadigd, gestolen, verloren gaan of anderszins aan risico’s zijn blootgesteld.

 

No, transport insurance is generally not mandatory, but it is highly recommended to obtain one. Transport insurance provides protection for goods that may get damaged, stolen, lost, or otherwise exposed to risks during transportation.

 

Non, une assurance transport n’est généralement pas obligatoire, mais il est fortement recommandé d’en souscrire une. L’assurance transport offre une protection pour les marchandises qui peuvent être endommagées, volées, perdues ou autrement exposées à des risques pendant le transport.

 

No, generalmente no es obligatorio contar con un seguro de transporte, pero se recomienda encarecidamente obtener uno. El seguro de transporte brinda protección para las mercancías que pueden sufrir daños, ser robadas, perderse o estar expuestas a riesgos durante el transporte.

 

Nein, eine Transportversicherung ist in der Regel nicht vorgeschrieben, aber es wird dringend empfohlen, eine abzuschließen. Eine Transportversicherung bietet Schutz für Güter, die während des Transports beschädigt, gestohlen, verloren gehen oder anderen Risiken ausgesetzt sein können.

 

 

De vervoerder is toch verzekerd voor schade aan mijn spullen?

Dat klopt, maar tot een maximumbedrag per kilo. Internationaal bedraagt dit ongeveer €9,50 per kilo, terwijl dit nationaal slechts €3,40 per kilo is. De vervoerder is niet aansprakelijk in geval van overmacht. In alle gevallen is het daarom verstandig om zelf een verzekering af te sluiten voor de goederen die je toevertrouwt

 

That’s correct, but up to a maximum amount per kilogram. Internationally, this is about €9.50 per kilogram, whereas domestically it’s only €3.40 per kilogram. The carrier is not liable in case of force majeure. In all cases, it is advisable to take out your own insurance for the goods you entrust to others.

 

C’est exact, mais jusqu’à un montant maximum par kilogramme. À l’échelle internationale, cela s’élève à environ 9,50 € par kilogramme, tandis qu’à l’échelle nationale, il n’est que de 3,40 € par kilogramme. Le transporteur n’est pas responsable en cas de force majeure. Dans tous les cas, il est conseillé de souscrire votre propre assurance pour les biens que vous confiez à d’autres.

 

Es correcto, pero hasta una cantidad máxima por kilogramo. A nivel internacional, esto es aproximadamente 9,50 € por kilogramo, mientras que a nivel nacional es solo de 3,40 € por kilogramo. El transportista no es responsable en caso de fuerza mayor. En todos los casos, es recomendable contratar su propio seguro para los bienes que confía a otros.

 

Das stimmt, aber bis zu einem maximalen Betrag pro Kilogramm. International beträgt dieser etwa 9,50 € pro Kilogramm, während dies national nur 3,40 € pro Kilogramm beträgt. Der Spediteur haftet nicht im Falle höherer Gewalt. In allen Fällen ist es daher ratsam, eine eigene Versicherung für die an andere übergebenen Güter abzuschließen.

 

Betaal je BTW of assurantiebelasting op een transportverzekering?

Nee, er geldt een vrijstelling van BTW en assurantiebelasting op transportverzekeringen. Daarnaast worden er voor de transportverzekering geen poliskosten in rekening gebracht.

 

No, there is an exemption from VAT and insurance tax on transport insurance. Additionally, there are no policy fees charged for the transport insurance.

 

Non, il y a une exonération de la TVA et de la taxe d’assurance sur l’assurance transport. De plus, il n’y a pas de frais de police facturés pour l’assurance transport.

 

No, existe una exención de IVA y de impuestos sobre seguros en el seguro de transporte. Además, no se cobran gastos de póliza para el seguro de transporte.

 

Nein, es gibt eine Befreiung von der Mehrwertsteuer und der Versicherungssteuer für Transportversicherungen. Zusätzlich werden für die Transportversicherung keine Polizeikosten berechnet.

Hoe zal de eventuele vergoeding worden uitgekeerd?

 • Als reparatie mogelijk is, worden de reparatiekosten vergoed, met een maximum van de werkelijke waarde van de verzekerde goederen direct vóór het ontstaan van de schade.
 • Indien reparatie niet mogelijk is, vergoeden we maximaal de werkelijke waarde van de verzekerde goederen direct vóór het ontstaan van de schade, waarbij de waarde van eventuele restanten in mindering wordt gebracht.

 

 • If repair is possible, repair costs will be covered, up to a maximum of the actual value of the insured goods immediately before the occurrence of the damage.
 • If repair is not possible, we will reimburse up to the actual value of the insured goods immediately before the occurrence of the damage, with the value of any remnants deducted.
 • Si la réparation est possible, les coûts de réparation seront pris en charge, jusqu’à un maximum de la valeur réelle des biens assurés immédiatement avant la survenue du dommage.
 • Si la réparation n’est pas possible, nous rembourserons jusqu’à la valeur réelle des biens assurés immédiatement avant la survenue du dommage, en déduisant la valeur des éventuels restes.
 • Si la reparación es posible, se cubrirán los costos de reparación, hasta un máximo del valor real de los bienes asegurados inmediatamente antes de la ocurrencia del daño.
 • Si la reparación no es posible, reembolsaremos hasta el valor real de los bienes asegurados inmediatamente antes de la ocurrencia del daño, deduciendo el valor de cualquier remanente.
 • Wenn eine Reparatur möglich ist, werden die Reparaturkosten bis zu einem Höchstbetrag des tatsächlichen Werts der versicherten Güter unmittelbar vor dem Schadensereignis übernommen.
 • Wenn eine Reparatur nicht möglich ist, erstatten wir bis zum tatsächlichen Wert der versicherten Güter unmittelbar vor dem Schadensereignis, wobei der Wert von etwaigen Überresten abgezogen wird.

Onze verhalen uit de praktijk

Wat zijn nu eigenlijk alle mogelijkheden en kun je wellicht leren van de verhalen van andere?

Lees de verhalen uit de praktijk of deel zelf een verhaal met ons.

Internationaal – Auto transportverzekering

Internationaal – Auto transportverzekering

Overweeg je de import van een voertuig voor persoonlijk gebruik? Importeren? Zelf rijden, of transporteren? Of het nu gaat om die ene droomauto van over de grens of een betrouwbare tweedehandswagen, het beschermen van jouw nieuwe voertuig staat centraal. Onze korte...

Lees meer